H.H. The 17th Gyalwa Karmapa 
Urgyen Trinley Dorje

Return to   Photos Main Menu