H.H. The 17th Gyalwa Karmapa 
Urgyen Trinley Dorje
 

Return to   Photos Main Menu