De-chen-shin-drub-pa-shug-so 

 

The abridged Sadhana of Maha Sukhavati, Dewachen

 

 

 

NAMO

Kon-chog-sum dang tsa-wa-sum

kyab-nä-nam-la kyab-su-chi

dro-kün sang-gyä-la-gö-chir

chang-chub-chog-du sem-kye-do.

(recite 3 x)

 

Homage.

To the Three Jewels and Three Roots,

the sources of refuge, I go for refuge.

In order to establish all beings in Buddhahood

I generate the supreme enlightenment mind

of Bodhicitta.

 

Me-tog-chu-kye pä-me-teng

de-nang rang-nyi sem-pa-kar.

 

On a water-born lotus flower

I appear as the white Bodhisattva Chenrezig.

 

Dün-du pä-ma da-dän-la

ö-pa-me-gön ku-dog-mar.

Shäl-chig chag-nyi nyam-shag-teng

lhung-se-dsin-chin chö-gö-sol

kyil-mo trung-ki shug-pa-la.

 

In front, on a lotus and moon disc sits

the Lord of Boundless Light, Amitabha, red in color.

With one face and two hands resting in the mudra of equanimity.

Holding a begging bowl and wearing Dharma robes,

he sits in the vajra posture.

 

Yä-su jig-ten wang-chug-mar

shäl-chig chag-shi tal-jar dang

yä-yön treng-wa pä-ma-tsin

sheng-pä tab-ki pä-dar-shug.

 

On his right side is the powerful Lord of the Universe, Chenrezig,

white in color. He has one face and four arms. He holds the palms of the first two hands together at his heart. In the right hand he holds a circle of beads and in the left a lotus.

He stands on a lotus and moon disc.

 

Yön-du chag-dor thu-chen-tob

shäl-chig chag-nyi ku-dog-ngo

ye-yön dor-je dril-bu tsin

shengpä tab-kyi pe-dar-shug.

 

On the left side of Amitabha in front is the Great Powerful One, Vajrapani. He has one face, two arms, and is blue in color.

In his right hand he holds a dorje, in his left hand a bell.

He is standing on a lotus and moon disc.

 

Sang-gyä chang-chub sem-pa dang

nyän-tö dra-chom pag-me-kor.

 

Countless Buddhas, Bodhisattvas, Shravakas,

and Arhats surround them.

 

Tso-wo-sum-kyi nä-sum-kyi

dru-sum lä-ni ö-trö-pä

de-wa-chen-nä chen-drang jur.

 

Lights radiate from the three syllables in the three places of the three main deities in front and invite the wisdom deities from Dewachen.

 

OM AMI DEWA HRIH

 

BENZA SAMAYA DZA

 

DZA HUNG BAM HO

 

TIK THRA LHEN

 

A TI PU HO

 

OM HUNG TRAM HRIH AH 

 

ABHI KHEN TSA MAM

 

ARGAM  PADAM  PUPE  DUPE  ALOKE  GENDE  NEWIDE 

SHABDA   -  AH HUNG

 

 

HUNG

De-chen shin-du chö-kyi-khor-lo-kor

sem-chen nam-la tag-du tug-je-tsig

dam-cha shäl-she dro-wä kyab-dsä-pa

nang-ta nyam-shag dsä-la chag-tsäl-lo.

 

HUNG

In the Land of Great Bliss you turn the Wheel of Dharma

and always look upon sentient beings with compassion,

fulfilling your commitment to protect all beings.

We offer praise and prostrations to you, Lord of Boundless Light,

whose hands rest in the mudra of equanimity.

 

EMAHO

Ngo-tsar sang-gyä nang-wa tha-yä dang

thug-je chen-po tug-chen tob dang ni

sangy-gyä chang-sem pag-me tam-chä-la

tse-chig gü-pä sem-kyi sol-wa-deb.

Dag-la chog-ki nö-drub tsäl-du-sol

nang-wa ta-yä drub-par ching-ji-lob.

 

EMAHO

To the wondrous Buddha of Infinite Light,

to the Great Compassionate Chenrezig,

to the Great Powerful Vajrapani,

and to all the countless Buddhas and Bodhisattvas

I pray with a mind of one-pointed devotion.

Please bestow the supreme siddhi,

Bless me with the realization of Amitabha.

 

                                   Lha-tsog ku-lä ö-ser nub-chog-dro

                                   de-chen shing-nä ö-pa-me-pa-yi

                                   ku dang nag-tren chag-tsön pag-me-pa

                                   shar-shin bab-nä dag-la tim-par jur.

 

                                   Lights radiate to the west from the bodies of the assembled deities.

                                   Amitabha’s form, strings of his mantra, and hand symbols in countless

                                   numbers fall like rain from the pure land of Dewachen and

flow into me.

 

OM AMI DEWA HRIH

 

(The mantra of Amitabha should be recited as many times as possible.)

                                  

 

                                   HRIH

                                   De- dün-ki chom-dän-dä

                                   ö-du shu-nö rang-la-tim.

                                  

                                   HRIH

                                   Then the Buddha in front dissolves into light and melts into me.

                                  

(Meditate for a while now.)

 

                                   Rang-lü nam-kä ja-tsön-tar

                                   chom-dön-dä-ki-kur-nang-wa

                                   sal-tong tsung-du jug-par-jur.

                                  

My body is like a rainbow in the sky and

appears in the form of Buddha Amitabha.

Luminosity and emptiness have become inseparable.

 

 

                                   EMAHO

                                   No-tsar sang-gyä nang-wa ta-yä dang

                                   yä-su jo-wo tug-je chen-po dang

                                   yön-du sem-pa tug-chen tob-nam-la

                                   sang-gyä chang-sem pag-me kor-gi-kor.

                                   De-kyi no-tsar pag-du me-pa-yi

                                   de-wa-chen-she-cha-wä shin-kam-der

  dag-ni di-nä tse-pö-jur-ma-tag

  kye-wa shen-kyi bar-ma chö-pa-ru.

  De-ru kye-nä nang-tä shäl-tong shog

                                  de-kä dag-ki mön-lam tab-pa-di

                                  chog-chu’i sang-gyä chang-sem tam-chä-kyi

                                  geg-me trub-par chin-ji-lab-tu-sol.

                                  TAYATA BENTSA DRI AWA BODHA NA YE SOHA

 

EMAHO        
The wondrous Buddha of Infinite Light.
To his right is the Lord of Great Compassion (Chenrezig),
and to his left stands the Bodhisattva of Great Power (Vajrapani).
All are surrounded by countless Buddhas and Bodhisattvas.
There is miraculous, immeasurable happiness and joy
in the Buddha field called Dewachen.
Instantly, when I pass from this life,
without taking another birth,
may I be reborn in Dewachen and see Amitabha’s face.
Having made this aspiration prayer,
by all the Buddhas and Bodhisattvas of the ten directions,
may I be blessed with unhindered accomplishment.

TAYATA BENTSA DRI AWA BODHA NA YE SOHA

 

 

OM

Chog-dü gyäl-wa sä-chä-gong

tsog-nyi dsog-la je-yi-rang

dag-ki dü-sum ge-sag-pä

kon-chog-sum-la chö-pa-bül

gyal-wä ten-pa pel-jur-chig

ge-wa sem-chän-kung-la ngo

                                   dro-kün sang-gyä tob-jur-chig

                                   ge-tsa tam-chä chig-du-te                

                                   dag-ki jü-la min-jur-chig

  drib-ni dag-nä tsog-dsog-te.

  tse-rin -me nyam-tog-phel.

 

OM

May all the Buddhas and Bodhisattvas abiding in the ten directions and three times think of me.

I rejoice in their accomplishments of the two accumulations.

I offer all the virtue I have gathered in the three times

to the Three Jewels.

May the teachings of the Victorious One flourish.

I dedicate this virtue to all sentient beings

that they may attain enlightenment.

May all virtue accumulated ripen in my mind stream.

May the two obscurations be purified and the accumulations perfected.

May life, health, practice, and realization increase.

May the tenth level be reached in this very life.

 

                                 Nam-shig tse-pö gyur-mä-tag

de-wa-chen-du kye-jur-chig

kye-nä pä-ma kha-che-te

lü-ten de-la sang-gyä-shog.

Chang-chug-tob-nä chi-si-du

trul-pä dro-wa dren-par-shog.

SAMAYA GYA GYA GYA

 

When we leave this life

may we instantly be reborn in Dewachen.

Once born there, may the lotus open and

may we achieve enlightenment in that very body.

After reaching enlightenment

may we manifest in order to guide sentient beings

until samsara is empty.

SAMAYA GYA GYA GYA