H.H. 16th Gyalwa Karmapa
and 
H.H. 14th Dalai Lama

Return to   Photos  -  Main Menu