The 16th Gyalwa Karmapa 
Rangjung Rigpe Dorje

Return to   Photos  -  Main Menu