H.H. The 16th Gyalwa Karmapa 
Rangjung Rigpe Dorje 

Return to   Photos  -  Main Menu